วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำอ้อม
พีรพงษ์ เวฬุวนารักษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา


สถานที่ทำงาน อบต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร


โทร.045-738356


มือถือ 086-0376696, 080-3722889สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน
ที่ตั้ง อบต.น้ำอ้อม บ้านศิริพัฒนา ม.10 ต.น้ำอ้อม


อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

มีพื้นที่ทิศเหนือ ติดกับอ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร


ทิศใต้ติดกับอ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ


ทิศตะวันออกติดกับ ต.ค้อวัง จ.ยโสธร


ทิศตะวันตก ติดกับต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธรผลงานเด่นตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร


ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ครัวเรือน 1,275 ครัวเรือน


ประชากร 5,410 คน


ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม


สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่เด่นและผ่านการรับรอง


* ข้าวหอมมะลิ ปลอดสารพิษ


* ข้าวเกรียบสมุนไพร


* ผ้าพื้นบ้านลายลูกหวาย
*ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ


งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบวิชาเรียนปริญญาโทหัวข้อ "บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง


จังหวัดยโสธร"
ICT กับการพัฒนาการเรียนการสอน* นำสื่ออิเลคทรอนิกส์ เช่น วีดีทัศน์ CAI ฯลฯ* นำโปรแกรม COMPUTER

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น